ฝ่ายบริการวิชาการ


นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
053-942874
rutjanayukhan.j@cmu.ac.th

นางสาวภัทรรัตน์ เวียงจันทร์ (บุ๋มบิ๋ม)
นักจัดการงานทั่วไป
053-942865
Phatthararat.wiang@cmu.ac.th
นางสาวกมลลักษณ์ แสนพรม
นักจัดการงานทั่วไป
053-942872
kamolluk.s@cmu.ac.th
นางสาวธัญนันท์ มานะ
นักจัดการงานทั่วไป
053-942865
Thunyanan.m@cmu.ac.th
นายกรกฎ สันติสุรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
053-942874
korakot.s@cmu.ac.th
นายธนกฤต ไชยยา
นักจัดการงานทั่วไป
053-942874