สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฝ่ายบริการวิชาการ


หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม (รุจน์)
พนักงานปฏิบัติงาน รักษาการแทนหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม
053-942874
rutjanayukhan.j@cmu.ac.th
นางสาวภัทรรัตน์ เวียงจันทร์ (บุ๋มบิ๋ม)
นักจัดการงานทั่วไป
053-942865
Phatthararat.wiang@cmu.ac.th
นางสาวกมลลักษณ์ แสนพรม
นักจัดการงานทั่วไป
kamolluk.s@cmu.ac.th
นางสาวธัญนันท์ มานะ
นักจัดการงานทั่วไป
Thunyanan.m@cmu.ac.th
นายกรกฎ สันติสุรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
korakot.s@cmu.ac.th
นายธนกฤต ไชยยา
นักจัดการงานทั่วไป