สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

คณะกรรมการอำนวยการ


ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.บุญทา ชัยเลิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณพัลลภ แซ่จิว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณนพพร พิชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการ