สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

คณะกรรมการอำนวยการ


ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.บุญทา ชัยเลิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณพัลลภ แซ่จิว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณนพพร พิชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการ