สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
053-942874
rutjanayukhan.j@cmu.ac.th

นางสาวศุภัทรา ผลเพิ่ม
พนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้างานการตลาดและประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ
053-942892
subhattara.p@cmu.ac.th
นางสาวช่อลดา อะตะถา
พนักงานปฏิบัติงาน
053-942892
chorlada.a@cmu.ac.th

ผศ.ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์
ครูใหญ่ประจำสำนักบริการวิชาการ
053-942892
นายคงกฤษณ์ แป้นไทย
เจ้าหน้าที่โครงการ
053-942892
kongkrit.panthai@gmail.com
นางสาวนริศรา คำมา
เจ้าหน้าที่โครงการ
053-942892
nairisara.fah@gmail.com
นางสาวมธุรวี คำอินบุตร
เจ้าหน้าที่โครงการ
053-942892
maturawee_k@outlook.com