สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
053-942874
rutjanayukhan.j@cmu.ac.th

นางสาวศุภัทรา ผลเพิ่ม
พนักงานปฏิบัติงาน
subhattara.p@cmu.ac.th
นางสาวช่อลดา อะตะถา
พนักงานปฏิบัติงาน
053-942857
นางสาวนันทนัช พรหมชัย
พนักงานปฏิบัติงาน
นายคงกฤษณ์ แป้นไทย
เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาวอภิณห์ชยา อนันตชยากร
เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาวนริศรา คำมา
เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาวนภัส ไปเร็ว
เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาวมธุรวี คำอินบุตร
เจ้าหน้าที่โครงการ
Ms.CAI QIONGFEN
Chinese Especialist