สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
053-942874
rutjanayukhan.j@cmu.ac.th

นางสาวศุภัทรา ผลเพิ่ม
พนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้างานการตลาดและประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ
053-942892
subhattara.p@cmu.ac.th
นางสาวศศิธร สอาดเอี่ยม
นักจัดการงานทั่วไป
sasitorn.s@cmu.ac.th
นางสาวนันทนัช พรหมชัย
นักจัดการงานทั่วไป

ผศ.ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์
ครูใหญ่ประจำสำนักบริการวิชาการ
053-942892