ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวศศิธร สอาดเอี่ยม
นักจัดการงานทั่วไป
053-942858
sasitorn.s@cmu.ac.th
นางสาวนันทนัช พรหมชัย
นักจัดการงานทั่วไป
053-942858