สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
053-942874
rutjanayukhan.j@cmu.ac.th

นางสาวศุภัทรา ผลเพิ่ม
พนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้างานการตลาดและประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการฝึกอบรมนักศึกษาชาวต่างประเทศ
053-942892
subhattara.p@cmu.ac.th
นางสาวทรรศนีย์ ดีวัน (เอ๋)
พนักงานปฏิบัติงาน
053-942874
tassanee.deewan@cmu.ac.t
นางสาวศศิธร สอาดเอี่ยม
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
sasitorn.s@cmu.ac.th
นางสาววรรณกานต์ ภัทรเจษฐทิศ
พนักงานปฏิบัติงาน

ผศ.ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์
ครูใหญ่ประจำสำนักบริการวิชาการ
053-942892