สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
053942871
pitipong.y@cmu.ac.th


ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
053-942875
krith.k@cmu.ac.th

นางสุวิชา ยอดสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม
053-942861
suvicha.y@cmu.ac.th
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
053-942874
rutjanayukhan.j@cmu.ac.th