ผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
sate.s@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ
รักษาการแทน รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
phonpat.h@cmu.ac.th

ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ
เลขานุการ สำนักบริการวิชาการ สำนักงานสำนัก
053-942857
krith.k@cmu.ac.th

นางสุวิชา ยอดสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม
053-942861
suvicha.y@cmu.ac.th
นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
053-942874
rutjanayukhan.j@cmu.ac.th
-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ