สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

คณะกรรมการบริหารประจำสำนักบริการวิชาการ


ประธานคณะกรรมการบริหารประจำสำนักบริการ

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

คณะกรรมการบริหารประจำสำนักบริการวิชาการ

นางสุวิชา ยอดสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม
053-942861
suvicha.y@cmu.ac.th
ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
053-942875
krith.k@cmu.ac.th
นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
053-942874
rutjanayukhan.j@cmu.ac.th

เลขานุการคณะกรรมการบริหารประจำสำนักบริการวิชาการ

นางอรกานต์ ไชยยา
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
053-942875
orakarn.c@cmu.ac.th