ฝ่ายบริการห้องประชุม


นางสุวิชา ยอดสุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการห้องประชุม
053-942861
suvicha.y@cmu.ac.th

นายจิราธิวัฒน์ ไชยช่อฟ้า
นักจัดการงานทั่วไป หัวหน้างานบริการห้องประชุม
053-942881
jeerawat.ch@cmu.ac.th
นางสาวสิริวรัญญา กุลปานพิธิวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป
053-942881
wannida.t@cmu.ac.th
นางสาวภัคชาพิมญชุ์ ปัญญากรวณิชกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางศิริกานต์ สารขาว
แม่บ้าน
sirikarn.s@cmu.ac.th
นางฉายเพ็ญ เพ็ชรสุก
พนักงานบริการทั่วไป
chaypen.p@cmu.ac.th
นายวุฒิชัย ควรอักษร
พนักงานบริการทั่วไป
wuttichai.k@cmu.ac.th
นายรัชฎากรณ์ สิงห์คราช
พนักงานบริการทั่วไป
นางสาวฐปนัท สมพร
พนักงานบริการทั่วไป
นายนนทกานต์ ทรายหมอ
พนักงานบริการทั่วไป