สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฝ่ายบริการห้องพักห้องประชุม


นางสุวิชา ยอดสุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพักห้องประชุม
053-942861
suvicha.y@cmu.ac.th

นายประหยัด แผนคง
นักจัดการงานทั่วไป
053-942881
prayat.p@cmu.ac.th
นางธัญญนันทน์ เสรีวัฒนาชัย
นักจัดการงานทั่วไป
053-942881
thunyanun.n@cmu.ac.th
นายทินกร วิชัยสิงห์
นักจัดการงานทั่วไป
tinnagorn.w@cmu.ac.th
นายจิราธิวัฒน์ ไชยช่อฟ้า
นักจัดการงานทั่วไป หัวหน้างานบริการห้องประชุม
053-942881
jeerawat.ch@cmu.ac.th
นางสาวสิริวรัญญา กุลปานพิธิวัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป
053-942881
wannida.t@cmu.ac.th
นางสาวกฤติกา ชุมภูชนะภัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
053-942881
kidtika.c@cmu.ac.th
นางสาวภัคชาพิมญชุ์ ปัญญากรวณิชกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางศิริกานต์ สารขาว
แม่บ้าน
sirikarn.s@cmu.ac.th
นางฉายเพ็ญ เพ็ชรสุก
พนักงานบริการทั่วไป
chaypen.p@cmu.ac.th
นางสมสาย ขัตินำ
พนักงานบริการทั่วไป
somsai.k@cmu.ac.th
นางสาวน้ำอ้อย ต้นแก้ว
พนักงานบริการทั่วไป
นายวุฒิชัย ควรอักษร
พนักงานบริการทั่วไป
wuttichai.k@cmu.ac.th
นางเนตรนภา ษมาชัยพรดี
พนักงานบริการทั่วไป
natnapa.sa@cmu.ac.th
นายรัชฎากรณ์ สิงห์คราช
พนักงานบริการทั่วไป
นางสาวฐปนัท สมพร
พนักงานบริการทั่วไป
นางสาวจิตราพร เอกจิตร
พนักงานบริการทั่วไป
นายนนทกานต์ ทรายหมอ
พนักงานบริการทั่วไป