สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฝ่ายบริการห้องพักห้องประชุม


นางสุวิชา ยอดสุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพักห้องประชุม
053-942861
suvicha.y@cmu.ac.th

นายประหยัด แผนคง
พนักงานปฏิบัติงาน
053-942881
prayat.p@cmu.ac.th
นางธัญญนันทน์ เสรีวัฒนาชัย
พนักงานปฏิบัติงาน
053-942881
thunyanun.n@cmu.ac.th
นางสาวสุชาภัสร์ กุดนอก
พนักงานปฏิบัติงาน
053-942881
suchapat.k@cmu.ac.th
นายทินกร วิชัยสิงห์
พนักงานปฏิบัติงาน
tinnagorn.w@cmu.ac.th
นายจิราธิวัฒน์ ไชยช่อฟ้า
พนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้างานบริการห้องประชุม
053-942881
jeerawat.ch@cmu.ac.th
นางสาวสิริวรัญญา กุลปานพิธิวัฒน์
พนักงานปฏิบัติงาน
053-942881
wannida.t@cmu.ac.th
นางสาวภัทราพร อังกสิทธิ์
พนักงานปฏิบัติงาน
นายกฤษณะ บวรวุฒิภัทร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวกฤติกา ชุมภูชนะภัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
053-942881
kidtika.c@cmu.ac.th
นางศิริกานต์ สารขาว
แม่บ้าน
sirikarn.s@cmu.ac.th
นางฉายเพ็ญ เพ็ชรสุก
พนักงานบริการทั่วไป
chaypen.p@cmu.ac.th
นางสาวศรีวัน เรือนสืบ
พนักงานบริการทั่วไป
sriwan.r@cmu.ac.th
นางสมสาย ขัตินำ
พนักงานบริการทั่วไป
somsai.k@cmu.ac.th
นายศิวกร ศรีแก้ว
พนักงานบริการทั่วไป
siwakon.s@cmu.ac.th
นายวุฒิศักดิ์ ขัตินำ
พนักงานบริการทั่วไป
wuttisak.kuttinum@cmu.ac.th
นายวุฒิชัย ควรอักษร
พนักงานบริการทั่วไป
wuttichai.k@cmu.ac.th
นายบัญญัติ ชัยวงศ์
พนักงานบริการทั่วไป
banyad.chaiwong@cmu.ac.th
นางเนตรนภา ษมาชัยพรดี
พนักงานบริการทั่วไป
natnapa.sa@cmu.ac.th