สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการปลูกป่าชุมชน “รักษ์โลก ลดร้อน เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว” บ้านดงสโลไลฟ์

9-กันยายน-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 1 ด้านนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ได้กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (USR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ โครงการปลูกป่าชุมชน “รักษ์โลก ลดร้อน เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว” บ้านดงสโลไลฟ์ ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดงสโลไลฟ์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในชุมชน และเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี บุคลากรสำนักบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ผู้นำชุมชน รวมจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้