สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร การจัดการเลือกตั้งและการจัดการองค์ความรู้

9-กันยายน-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร หลักสูตร การจัดการเลือกตั้งและการจัดการองค์ความรู้ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องสายวิสุทธิ์ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบและเข้าใจหลักการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ สามารถนำเทคนิคไปปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 44 คน
สำหรับในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น วิทยากรโดย นายทรงพล นาคะหนุ พนักงานการเลือกตั้ง(ชำนาญการ) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่