สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

อบรมหลักสูตร วิทยากรสอนแบบโค้ช ตอบโจทย์อนาคต (เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ)

17-กันยายน-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร วิทยากรสอนแบบโค้ช ตอบโจทย์อนาคต (เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ) ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ ห้องบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรดำเนินกิจกรรมครั้งนี้โดย 1) อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ Executive Director-BHD Center (Business Human Development Center) และ 2) อาจารย์กรุณา ตั้งศรีสุข Executive Coach and Trainer และ Performance & Productivity Manager : Asia Pacific Region, supply-chain, PepsiCo
โดยในพิธีเปิดการฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้สมัครจากหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ 17 ท่าน
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มีความข้าใจในบทบาทและคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็น Trainer และการโค้ช (Coaching) ให้เกิดผลตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น