สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

“โครงการเตียวขึ้นดอย 55 ม่วนใจ ทีมจิตอาสาร่วมใจเก็บขยะ”

17-กันยายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 สำนักบริการวิชาการ โดย นางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักฯ ได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 1 นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ได้จัดโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (USR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ “โครงการเตียวขึ้นดอย 55 ม่วนใจ ทีมจิตอาสาร่วมใจเก็บขยะ” ณ ถนนหลวงหมายเลข 1004 ดอยสุเทพ – ปุย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในช่วงการจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้ง บุคลากรได้คำนึงถึงการรักษาความสะอาด และรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และได้บริการวิชาการรับใช้สังคมแก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแบบยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรของสำนักบริการวิชาการ และนักศึกษาชาวจีน จำนวน 20 คน