สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2564

23-ธันวาคม-2563
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกล่าวเปิด เพื่อรับฟังการชี้แจงแผนการดำเนินงานในส่วนของการส่งเสริม ขับเคลื่อน และติดตามประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปี 2564 พร้อมทั้งร่วมแสดงข้อคิดเห็นเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายสรุปแผนฯ จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ