สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การอบรมความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับบุคลากรของสำนักบริการวิชาการ และบุคลากรจากศูนย์วิจัย สาธิต ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

12-มกราคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 สำนักบริการวิชาการ ได้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้กับบุคลากรของสำนักบริการวิชาการ และบุคลากรจากศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเสาวลักษณ์ ฟูปินวงและคุณชุลีนันท์ แย้มรับบุญ พยาบาลจากหน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ แนวทางและการฝึกปฏิบัติในการดูแลตนเอง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและพร้อมรับมือในการดูแลสถานที่ในการให้บริการที่พักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้