สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด

2-เมษายน-2564
uniserv cmu

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และบริษัทที่ปรึกษา โดยการประสานงานร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ โดยฝ่ายบริการวิชาการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์