สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

19-เมษายน-2564
uniserv cmu

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และบริษัทที่ปรึกษา โดยการประสานงานร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ โดยฝ่ายบริการวิชาการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธาณี) ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ The Imperial Hotel and Convention Centre Phitsanulok