สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมเพื่อวางแผนกรอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

22-มิถุนายน-2564
uniserv cmu

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล นางอรกานต์ ไชยยา และ ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนกรอบการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยเชียงใหม่