สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 : Smart Laboratory

10-กรกฏาคม-2564
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 1 จัดการประชุมวิชาการ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 : Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งในครั้งนี้สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเทคโนโลยีการถ่ายทอดสด Live Stream สำหรับการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting ณ Studio สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของบุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาอันจะนำมาสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาผลงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ ประธานเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 1 กล่าวรายงานการจัดประชุมต่อ นายเรวัฒน์ รัตนกาญจน์ ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประชุม จำนวน 600 คน