สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร การจัดประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม

4-สิงหาคม-2564
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร การจัดประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ MS-Team ณ สำนักบริการวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงทัศนคติเชิงบวกในการจัดการประชุม การเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถฝึกฝนพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ กล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 30 ท่าน