สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การถ่ายทอดการจัดทำ (ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

4-สิงหาคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ถ่ายทอดการจัดทำ (ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) จากการเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ทีมสำนักบริการวิชาการจัดทำยุทธศาสตร์ของสำนักบริการวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่