สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

รับมอบธงเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ทองกวาววิชาการ65

30-สิงหาคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นายนิคม หล้าอินเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และ นางสาวอรุณวรรณ รินเชื้อ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ เข้าร่วมในพิธีปิดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 "โมกวิชาการ 64" จัดโดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมกันนี้ได้รับมอบธงเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 "ทองกวาววิชาการ'65" จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ รองศาสตราจรย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในการเข้าร่วมพิธีปิดและรับมอบธงเจ้าภาพฯ ครั้งนี้ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ Studio สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่