สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566-2570)

30-สิงหาคม-2564
uniserv cmu

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566-2570) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพ สายทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายรุ่ง ศรีโพธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 210 แห่ง ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ และทีมงาน ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันไม่เกิน 20 คน