สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านงานบริการวิชาการรับใช้สังคมและการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและการดูแลผู้สูงอาย

23-กันยายน-2564
uniserv cmu

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 สำนักบริการวิชาการ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านงานบริการวิชาการรับใช้สังคมและการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ให้กับบุคลากรสำนักบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทาง/แนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการต่างๆ ของสำนักบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์เชิงรุก แผนพัฒนาระยะที่ 12 และ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงแผนการพัฒนาของสหประชาชาติ SDGs

ซึ่งได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานของสำนักฯต่อไป โดยรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณ