สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร การยกระดับศักยภาพวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การรองรับมาตรฐานสากล

5-ตุลาคม-2564
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร การยกระดับศักยภาพวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การรองรับมาตรฐานสากล ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำพูนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพให้สามารถดำเนินงานในระดับปฏิบัติการต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จำนวน 46 คน โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับสถานศึกษาฯ จังหวัดลำพูน