สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้แผนงานวิจัย งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ โครงการ การส่งเสริมการตลาดสำหรับการผลิตแพะเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือของประ

10-พฤศจิกายน-2564
uniserv cmu

วันศุกร์ทึ่ 5 พฤศจิกายน 2564 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันการวิจัยแห่งชาติจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้แผนงานวิจัย งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ โครงการ การส่งเสริมการตลาดสำหรับการผลิตแพะเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) และกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะ (จังหวัดเชียงใหม่) ณ ห้องฝ้ายคำ อาคารกรีนนิมมาน ซีอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ ขอขอบคุณ ภาควิชาพัฒนาศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ใช้บริการห้องประชุมสำนักฯ