สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

อบรมการใช้ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit : ATK) เพื่อให้สามารถใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit

12-พฤศจิกายน-2564
uniserv cmu

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมการใช้ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit : ATK) เพื่อให้สามารถใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit ได้อย่างถูกต้อง

ยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19 ผ่านระบบ ZOOM MEETING วิทยากรโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อักษรา ทองประชุม อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.บุคลากรงานบริการห้องพัก ห้องประชุมของสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting ในครั้งนี้ด้วย

และวันนี้บุคลากรของสำนักฯที่เคยรับวัคซีน 1 เข็ม Sinovac ได้เข้ารับการกระตุ้นเข็ม 3 AstraZeneca แล้ว เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้มาใช้บริการของสำนักบริการวิชาการ