สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

การเสวนาแลกเปลี่ยน ประเด็นความสำคัญของสิทธิในที่ดิน เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5

30-พฤศจิกายน-2564
uniserv cmu

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเรื่องเมืองและนโยบายสาธารณะ (eCup CMU) และสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการเสวนาแลกเปลี่ยน ประเด็นความสำคัญของสิทธิในที่ดิน เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 (Environmental Justice, Land Relations and Haze Pollution Forum) โดยมี ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ RCSD เป็นประธานกล่าวเปิด และมีวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิ เช่น ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ จากคณะนิติศาสตร์ มช. คุณรัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ จาก Greenpeace Thailand อาจารย์อริศรา เหล็กคำ คณะนิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง คุณสมเหียรติ มีธรรม เลขานุการ มูลนิธิฮักเมืองแจ่ม คุณเทพนคร เปี่ยมเพ็ชร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โพรดูวส์ จำกัด คุณยงยุทธ อินทชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การประชุมหารือแลกเปลี่ยน ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ะัญศิภรณ์ ณ น่าน และกล่าวสรุปและปิดโดย คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานกรรมการอำนายการสภาลมหายใจเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซื สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่