สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโดย ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

30-พฤศจิกายน-2564
uniserv cmu

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวนจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโดย นายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน ร่วมกับรองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อต่อชุมชน สังคม ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการ

การถ่ายทอดองค์ความรู้ การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษาด้านสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน พร้อมนี้ สำนักบริการวิชาการ โดย ดร.กฤษฏิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและหัวหน้าโครงการฯ ได้ชี้แจงรายและหารือรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลบ้านแหวน ร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการครั้งนี้เกิดความร่วมมือและบรรลุตามเป้าหมาย