สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

นำเสนอสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3-ธันวาคม-2564
uniserv cmu

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ และคณะ นำเสนอสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น4 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักฯ ดร.กฤษฏ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นคณะผู้ช่วยเลขานุการฯ