สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Supervisor Capability Development Program) รุ่นที่ 1

5-มกราคม-2565
uniserv cmu

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 งานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Supervisor Capability Development Program) รุ่นที่ 1 มีการบรรยายในหัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้หลักการของ LEAN" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี สันติธีรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่