สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ถ่ายทำวีดิทัศน์ หัวข้อ เตรียมความพร้อมจากรั้วโรงเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัย

21-มกราคม-2565
uniserv cmu

วันที่ 18 มกราคม 2565 สำนักบริการวิชาการ โดยฝ่ายบริการวิชาการ ดำเนินการถ่ายทำวีดิทัศน์ หัวข้อ "เตรียมความพร้อมจากรั้วโรงเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ภายใต้โครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของการแนะนำคณะและสถานที่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นสื่อวีดิทัศน์สำหรับนักเรียนบนพื้นที่สูง ในการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา