สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) อำเภอเมืองเชียงใหม่

21-มกราคม-2565
uniserv cmu

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับบริษัท พิสุทธิ์เทคโนโลยี จำกัด และสำนักบริการวิชาการ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เป็นวันสุดท้าย ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น2 อาคารกรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่