สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard - TMVS ปี 2565 ประเภทห้องพักห้องประชุม)

22-มิถุนายน-2565
uniserv cmu

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยเลขานุการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและบุคลากร เข้าร่วมการตอบคำถามการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard - TMVS ปี 2565 ประเภทห้องพักห้องประชุม) ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่