สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

หลักสูตรแลกเปลี่ยนในรูปแบบ 3+ 1 และ 2+1+1

22-มิถุนายน-2565
uniserv cmu

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและผู้อำนวยการขงจื่อฝ่ายไทยพร้อมด้วย Ms. Lian Chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน และ Ms. Lai Lin อาจารย์ประจำสถาบันขงจื่อ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และยังเตรียมตัวพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออฟไลน์ โดยการจัดหลักสูตรแลกเปลี่ยนในรูปแบบ "3+ 1" และ "2+1+1" ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรแลกเปลี่ยนนอกจากได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด นักศึกษายังสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมไทย และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงลึกกับเจ้าของภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา นอกจากนี้แล้ว นักศึกษายังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการวิชาการฯ สามารถนำพานักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเยี่ยมชมคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาเรียนต่อ ทำความเข้าใจกับสาขาวิชาที่จะสมัคร ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่