สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการอนุรักษ์เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผลักดันเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน

26-กันยายน-2565
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการอนุรักษ์เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผลักดันเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นำผลิตภัณฑ์จากโครงการได้แก่ เครื่องหอมบุหงา ในชื่อ “ถุงหอมห้วยแก้ว” และ “เทียนหอมห้วยแก้ว” เข้าร่วมกิจกรรม “U2T Market กาดเตาอิฐ ภราดรกรีน” กาดภูมิปัญญา และนวัตกรรมชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ ลานเตาอิฐโบราณ ภราดร กรีน เป็นพื้นที่รองรับสินค้าชุมชนท้องถิ่นที่พร้อมขาย เพิ่มโอกาสให้ชุมชนที่มีสินค้าเด่นได้มีพื้นที่ในการขายและโชว์สินค้าที่จะสามารถต่อยอดสินค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต