สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

29-กันยายน-2565
uniserv cmu

วันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล หัวหน้าโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานตรวจรับงาน