สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10 เรื่อง บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

9-พฤศจิกายน-2565
uniserv cmu

โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10 เรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ประธานในพิธีเปิดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิกาบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบรรยายพิเศษ บรรยาย เรื่อง “บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรสานสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 250 คน