สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภท Public Training ในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม

19-มกราคม-2566
uniserv cmu

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภท Public Training ในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม (วันที่ 1) วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม ให้แก่กลุ่มบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดและเขียนหนังสือราชการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการเลือกใช้ถ้อยคำ ภาษา และการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ในภาษาไทย ได้เหมาะสม ผ่านกิจกรรมการบรรยายเชิงทฤษฎีและกิจกรรมทดสอบความรู้แบบฝึกหัด ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่