สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

อบรม ในหลักสูตร Data Mapping (กระบวนการจัดการข้อมูล) ตามกรอบ PDPA

10-มีนาคม-2566
uniserv cmu

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ในหลักสูตร "Data Mapping (กระบวนการจัดการข้อมูล) ตามกรอบ PDPA" ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรประจำสำนักงานเทศบาลนครลำปาง จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดบริบทและกฎระเบียบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย พร้อมยกตัวอย่างถึงข้อผิดพลาดของกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่บกพร่อง และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักการในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและปลอดภัย ผ่านกิจกรรมการบรรยายเชิงทฤษฎีและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง