โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหลักสูตร เทคนิคการยกระดับประสิทธิภาพในการนำเสนองาน (Presentation Pro)

21-มีนาคม-2566
uniserv cmu

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหลักสูตร เทคนิคการยกระดับประสิทธิภาพในการนำเสนองาน (Presentation Pro) (หลักสูตร 2 วัน) วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและการพัฒนาองค์กร ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่กลุ่มบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 12 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนองานและการจัดการร่างกายตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งสารหรือเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอไปยังกลุ่มผู้ฟัง และร่วมพัฒนาทักษะด้านการนำเสนองานแบบจำลองสถานการณ์จริง ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พร้อมรับคำชี้แนะและแนวทางการนำเสนอที่เหมาะสมจากวิทยากร ณ อาคารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Online Meeting