ประชุมและดำเนินการจประชุมบุคลากรสำนักฯ เพื่อถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน

21-มีนาคม-2566
uniserv cmu

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ เลขานุการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมและดำเนินการจประชุมบุคลากรสำนักฯ เพื่อถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน ให้ความรู้และสร้างความร่วมมือการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการส่งเสริมการใช้นโยบายจริยธรรมในการทำงานของบุคลากร