โครงการ CMU - KM Day ประจำปี 2566

14-กันยายน-2566
uniserv cmu

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพนักงาน เครือข่ายหัวหน้างานบริหารและธุรการ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุน เครือข่ายบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ CMU - KM Day ประจำปี 2566 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สานพลัง มช. สรรสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนฯ 13” โดยมี ศาศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

CMU - KM Day ประจำปี 2566 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สานพลัง มช. สรรสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนฯ 13” เพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานและการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข องค์กรสุขภาพ องค์กรคุณธรรมและเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างองค์กรแห่งความสุข ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการแบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าว มีการนำเสนอผลงาน 9 หัวข้อ ดังนี้ 1.การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ สนับสนุนการจัดการศึกษา 2.วิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา 3.การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ สนับสนุนการวิจัย 4.วิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการวิจัย 5.การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ สนับสนุนการบริการวิชาการ 6.วิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการบริการวิชาการ 7.การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการงาน/เงิน/คน 8.วิจัย/นวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการงาน/เงิน/คน 9.การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรม ทั้งรูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

Cr. ภาพและข่าวจากศูนย์สื่อสารองค์กร มช.