การเสวนาเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน

9-พฤศจิกายน-2566
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง "การขอตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน" (ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ด้านสร้างสรรค์สารทรียะ ศิลปะด้านการสอน ด้านนวัตกรรม ด้านศาสนา) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวางแผนในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

.

โดยการสัมนนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ประธาน อ.กพอ.ด้านการสอน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มช. และศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อ.กพอ.ด้านนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติม : https://cmu.to/tUVdY