UNISERV CMU ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

20-พฤศจิกายน-2566
uniserv cmu

วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2566 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว และเพื่อสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข และพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ จังหวัดเชียงใหม่