การฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "อนุกรมวิธานและการเพาะเลี้ยงเห็ดป่าและเห็ดเศรษฐกิจ"

4-มิถุนายน-2567
uniserv cmu

การฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "อนุกรมวิธานและการเพาะเลี้ยงเห็ดป่าและเห็ดเศรษฐกิจ"

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.- มช. ดำเนินจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร อนุกรมวิธานและการเพาะเลี้ยงเห็ดป่าและเห็ดเศรษฐกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ดร.จตุรงค์ คำหล้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ฯ และดร.นครินทร์ สุวรรณราช ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ฯ ใก้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 UNISERV ตั้งเป้าชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการจัดประชุม/สัมมนา ทุกกิจกรรม ในปี 2567 ด้วยกลไก “Carbon Neutral Event” รับรองโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 

 ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/4UEHd