โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับ UNISERV จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การให้บริการที่เหนือชั้น (Superior Service)"

10-มิถุนายน-2567
uniserv cmu

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Inhouse Training) ใน หลักสูตร การให้บริการที่เหนือชั้น (Superior Service) รุ่นที่ 4 . วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการให้บริการ) . เพื่อให้ผู้อบรมได้แนวคิดสำคัญของวิชาชีพการให้บริการ เรียนรู้หลักจิตวิทยาของการให้บริการ รวมถึงการปรับทัศนคติและแนวคิดสู่การพัฒนางานบริการ (Service Mindset) ให้แก่ บุคลากรปฏิบัติงานส่วนหน้าประจำโรงพยาบาลลานนา จำนวน 50 คน ณ อาคารโรงพยาบาลลานนา 3