UNISERV CMU ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานสนับสนุนเบื้องหลัง และประเมิน Carbon Neutral Event ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9

10-มิถุนายน-2567
uniserv cmu

จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และหน่วยงานเครือข่าย ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 เป็นเวทีนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยระดับประเทศและระดับนานาชาติ ภายในงานมีปาฐกถา การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสวนาวิชาการ จาก Speakers ชั้นนำ