UNISERV CMU x Panda Education

10-มิถุนายน-2567
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มช. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Panda Education (Thailand) จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" เพื่อเรียนรู้หลักการ และเสริมสร้างทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทำให้ผู้รับการอบรมสามารถจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ถูกต้อง วิทยากร โดย อ.นพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษา (อาวุโส) ในศาลฎีกาวิทยากรทรงคุณวุฒิ (สถาบันพระปกเกล้า) ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 คน

และหลักสูตร "การบริหารเชิงกลยุทธ์" เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารองค์กรเรียนรู้ และเข้าใจกลยุทธ์การบริหาร และแนวทางการประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารนำแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปปรับใช้ให้องค์กรเกิดความสามัคคี วิทยากร โดย ดร.เสรี วงศ์สมฤดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Panda Education (THAILAND) วิทยากรรับเชิญ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 16 คน