Uniserv CMU ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10-มิถุนายน-2567
uniserv cmu

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 สำนักบริการวิชาการ มช. นำโดย ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ ผศ.ดร.ดุรยา สุขถมยา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และคณะทำงาน ในการเข้าศึกษาดูงานสำนักบริการวิชาการ มช.

เพื่อดูการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ การจัดฝึกอบรม สัมมนา และงานบริหารด้านต่าง ๆ ของสำนักบริการวิชาการ มช. และคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักบริการวิชาการ อาทิ ห้องประชุมและจัดเลี้ยง และห้องทำงานต่าง ๆ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่