สัมมนาทางวิชาการอาเชียนศึกษา ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์เมียนมาร์ในยุคใหม่ หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง : Modern era of Myanmar History

4-กรกฏาคม-2567
uniserv cmu

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 14.00 น. ศูนย์อาเซียนศึกษา มช. จัดสัมมนาทางวิชาการอาเชียนศึกษา ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์เมียนมาร์ในยุคใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง : Modern era of Myanmar History ณ ห้องบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มช.

กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยาย ประวัติศาสตร์เมียนมาร์ : มองกาลเวลาผ่านประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจ

โดย คุณธนกร สังขรัตน์ กรรมการผู้จัดการ Fabulous Pillar Co., Ltd. (Myanmar)

บรรยาย ประวัติศาสตร์เมียนมาร์สมัยใหม่กับกระแสกาลเวลาที่เปลี่ยนผ่าน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ อภิวงศ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จิระ บุรีคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

 UNISERV ตั้งเป้าชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการจัดประชุม/สัมมนา ทุกกิจกรรม ในปี 2567 ด้วยกลไก “Carbon Neutral Event” รับรองโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 

 ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/b4Wds